Časopis InfoObčan 2018, št. 16

www.sd-velenje.si info@sd-velenje.si 18 Svetniška skupina Socialnih demokratov v Svetu Mestne ob~ine Velenje V prejšnjem mandatu ste bili ministrica za obrambo, v tem mandatu pa ste postali ministrica za pravosodje. Kakšne so vaše ocene stanja v obeh resorjih? Zlasti v Slovenski vojski, ne toliko v Upravi RS za zaščito in reševanje, so finančni rezi v času krize pustili velike posledice. Razvoj Slovenske vojske je praktično zastal. V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sem v času mojega mandata najve- čji poudarek želela dati področju gasilstva, zlasti prostovoljnega, ki je osrednji steber sistema. S področja dela ministrstva za obrambo bom najbolj pogrešala prav gasilce in ostale vključene v sistem zaščite, reševanja ter pomoči, ki se prvi neposredno odzivajo, ko so oz. smo državljanke in državljani v stiski. Ministrstvo za pravosodje je v prejšnjem manda- tu izpeljalo veliko projektov, z začetimi bomo nada- ljevali. Ocenjujem, da sem ministrstvo prevzela v dobri kondiciji. Kakšen je bil vaš prehod na drugo podro- čje in kateri so po vašem ključni izzivi na novem resorju? Moja poklicna kariera je v veliki meri povezana s krepitvijo vladavine prava, ki ne nastaja le v sodnih dvoranah. Pravosodno ministrstvo je tisto, ki se od ostalih ministrstev razlikuje po nekoliko bolj okrepljenem dialogu z drugo, neodvisno sodno vejo oblasti, hkrati pa je ravno pravosodje tisto področje, kjer je stik posameznika z državo najbolj zgoščen in na nek način tudi usoden. Izzivov novega resorja se bom lotila zavzeto, veseli me, da so koalicijske zaveze na tem področju zelo konkretne in zato tudi dobra osnova za nada- ljevanje dela. In tega ne bo malo. Vsekakor bomo nadaljevali z dobrimi zakonodajnimi projekti, ki bodo okrepili pravosodje pri spopadanju z najbolj zahtevnimi oblikami kriminala, večali transparen- tnost njegovega delovanja ob hkratni krepitvi varo- vanja posameznikovih pravic. V prihodnjih mesecih se bom lotila zakonodaje s področja varstva oseb- nih podatkov, čakajo nas tudi prenova protiko- rupcijske zakonodaje in prepotrebne spremembe kazenskega postopka. Glede na to, da prihajate iz Mestne občine Velenje, ki ima dobro razvit čut za sočlo- veka, nas zanima, kakšne ukrepe boste predlagali v okviru pristojnosti ministr- stva za pravosodje, ki bodo pozitivno vplivali na malega človeka? Bila sem komisarka projekta Velenje – Unicefovo otrokom prijazno mesto. Pri svojem delu sem vedno sledila načelu, da morajo biti državne institucije državljanom prijazne, še posebej pa tukaj ne sme- mo pozabiti na otroke. Na mestu ministrice za pravosodje imam odlič- no priložnost storiti nekaj zanje na državni ravni. Izpostavim naj projekt »Hiša za otroke«, ki sem ga še kot obrambna ministrica podprla že v manda- tu prejšnje vlade. Slovenska tožilstva letno obrav- navajo preko 1000 kazenskih ovadb, povezanih s kaznivimi dejanji zoper otroke. Slovenska sodišča v teh primerih izrečejo letno več kot 200 obsodb. Te obžalovanja vredne številke – vsak primer je odveč! – nas zavezujejo k dejanjem. Vzpostaviti je potrebno stabilno strukturo, ki bo pod varno okrilje vzela otroke, ki so žrtve kaznivih dejanj in so pre- pogosto zaradi dela pravosodnih organov, zaslišanj, pridobivanja dokazov, podvrženi povsem nepotreb- ni dodatni viktimizaciji. Ta projekt je potrebno pri- peljati do konca, to bo ena od mojih prioritet – ne zaradi Evrope in medna- rodnih organizacij, kate- rih akti nas zavezujejo k uveljavljanju tovrstnih ukrepov, temveč zaradi nas samih. Kako kot članica Vlade Republike Slovenije vidite delovanje trinajste slovenske vlade? Sestavo in bodoče delovanje 13. vlade Republike Sloveni- je sama vidim kot pozitivno. Pojavljajo se polemike glede sestave koalicije in števila strank v njej. Sama menim, da bo potrebnih veliko dialoga in usklajevanja, kar pa lahko posledično pomeni boljše rešitve za državljane in državljanke ter sprejemanje bolj kakovostne zakonodaje na premišljen način. Opazen je porast sovražnega govora v družbi, kakšen je vaš pogled na ta pereč problem? Sovražni govor, ki ga absolutno zavračam, pred- stavlja velik problem v Sloveniji in širše. Slovenski kazenski zakonik prepoveduje spodbujanje sovra- štva, nasilja ali nestrpnosti. Naša zakonodaja je enaka kot na primer v Nemčiji, kjer se uspešno soo- čajo s pregonom. Na eni strani imamo pravico do svobode govo- ra, ki pa ni absolutna pravica, na drugi strani pa pravico do osebnega dostojanstva, prepoved spod- bujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti. Sama menim, da pravica posameznika sega tako daleč, dokler ne posega v pravico drugega posameznika. S problematiko sovražnega govora se bo potrebno soočiti na več področjih, od vzgoje in izobraževanja do medijev in medijskih regulatorjev. Pravosodje ni prvo v bojnih vrstah, je pa pomembno, da rea- gira, ko vsi drugi mehanizmi zatajijo. Od organov odkrivanja in pregona pričakujem odločnejši odziv na te pojave, kot ministrica in tudi kot državljanka. Nenazadnje gre za eno od prioritet v okviru tožilske politike pregona, ki jo je lansko leto sprejel general- ni državni tožilec. Kaj štejete kot največji dosežek vašega ministrovanja na ministrstvu za obrambo? Narejenega je bilo veliko. Med drugim smo zau- stavili trend zmanjševanja obrambnih izdatkov. Opremili smo vojake, ki so dobili novo obutev, uni- forme ter opremo, ki je tudi na zalogi v skladiščih. Na ministrstvu za obrambo smo skupaj s Sloven- sko vojsko prenovili obrambno zakonodajo, kate- re namen je bil predvsem izboljšati status vojaka. Sprožili smo postopke modernizacije, sicer je trajalo nekaj časa, da je prišlo do poenotenja, kako in na kakšen način. Zagotovo pa smo pustili ministrstvo in vojsko v boljšem stanju, kot smo ju dobili. To potrjuje tudi poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske, ki je nekoliko izboljšano. Dejstvo pa je, da z omejenimi sredstvi in zaostankom, ki je bil na tem področju, ni bilo mogoče v treh letih nadoknaditi vsega za nazaj. Ali se vam zdi, da je bil glas Šaleške doline dovolj slišan in upoštevan tudi v Ljubljani? V prejšnjem mandatu sem uspešno zagovarjala interese Šaleške doline, hkrati pa sem kot članica vlade izpostavljala pereče probleme naše doline. V času mojega mandata je bila hitra cesta umešče- na v prostor. Ustrezna cestna povezava je nujna za razvoj in varnost Šaleške doline, Koroške in Savinj- ske regije. To je le eden izmed primerov, ki neposredno vpli- vajo na nadaljnji razvoj doline. Kot članica vlade bom še naprej zagovarjala tudi interese naše doline, vedno sem bila in bom na voljo za pobude in vprašanja naših prebivalcev. Naš glas se sliši, ni pa še popolnoma uslišan. Sem pa ponosna, in to vedno izpostavim, da izhajam iz te doline in da lahko tudi zaradi moje- ga prejšnjega dela v občinski upravi Mestne obči- ne Velenje izpostavim na vsakem področju primer dobre prakse. Mestu, občini in dolini vsebino daje- mo ljudje. In prav je, da skupaj oblikujemo cilje in prioritete ter jih znamo zagovarjati in izpeljati. } Pogovor z ministrico za pravosodje Andrejo Katič

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=