Časopis InfoObčan 2018, št. 16

www.sd-velenje.si info@sd-velenje.si 20 Svetniška skupina Socialnih demokratov v Svetu Mestne ob~ine Velenje Energetska sanacija bazena in Podružnične OŠ Plešivec Predvidena vrednost projekta : 880.000 EUR Trajanje : 2018/2019 Izvedla se bo celovita energetska sanacija objekta Podružnične osnov- ne šole Plešivec in Bazena Velenje. Projek je v fazi iskanja zasebnega partnerja. Projekt se bo financiral iz vsakoletnih energetskih prihrankov. Sončni park Predvidena vrednost projekta : 162.868 EUR Trajanje : 2018 Predvidena je ureditev oz. rekonstrukcija še neurejenega dela ploščadi. Istočasno se bodo izvedla sanacijska dela na kanalizacijskih vodih. Izgradnja novega vrtca v Vinski Gori Predvidena vrednost projekta : 2.221.300 EUR Trajanje : 2018/2019 V Vinski Gori se bo zgradila samostojna enota Vrtca Velenje. Omogočala bo vključitev 42 otrok v nižji in 72 otrok v višji starostni skupini. Projekt gradnje vrtca bo tekel po principu javno-zasebnega partnerstva. Športni center Kavče Predvidena vrednost projekta : 100.000 EUR Trajanje : 2018/2019 Mestna občina Velenje vodi postopke za izbor izvajalca del, ki jim bo sledila ureditev športnega igrišča. V okviru predvidenih del bo zgrajena škarpa, sanirali se bodo komunalni vodi in uredil prostor za druženje. Razširitev Poslovne cone Stara vas, II. faza Predvidena vrednost projekta : 985.000 EUR, predvideno sofinanciranje v višini 808.000 EUR / Trajanje : 2018/2019 Glede na izkazan interes potencialnih investitorjev je Mestna obči- na Velenje pristopila k izvedbi postopkov za razširitev že obstoječe Poslovne cone Stara vas. S tem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za hitrejšo rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij ter ustvarjeni pogoji za nastanek novih delovnih mest. Rušitev in novogradnja objekta Stari trg 11 Predvidena vrednost projekta : 1.122.997 EUR, sofinanciranje iz finančnega mehanizma CTN v višini do največ 880.000 EUR. Trajanje : 2018/2019 V sklopu investicije bo porušen dotrajan objekt in zgrajen nov objekt s pripadajočo infrastrukturo. Cilj projekta je sanacija starotrškega jedra ter pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost (prostor za šest obrtnikov). Revitalizacija starotrškega jedra Predvidena vrednost projekta : 1.906.500 EUR, sofinanciranje iz finančnega mehanizma CTN v višini do največ 1.484.000 EUR Trajanje : 2018/2019 Cilj projekta je rekonstrukcija starega mestnega jedra z izgradnjo objek- ta na mestu stare pekarne in ureditev trga v starotrškem duhu. Upravlja- nje novega objekta bo prevzel Mladinski center Velenje. Velenje je od nastanka veljalo za »socialistični čudež«. Iz skromnega trga je nastalo moderno mesto, privlačno in prijetno za bivanje. Prepričani smo, da bo naše Velenje tudi v prihodnje temeljilo na razvoju, dobrih idejah in napredku. K temu bo prav gotovo pripomogla realizacija načrtovanih projektov. Lokalna skupnost ima smele načrte. Mnogo teh je že v fazi izvedbe. Vsi projekti so naravnani tako, da bo Velenje v prihodnje še prijetnejše za bivanje. Velenje jutri Prireditveni prostor in prireditveni oder Predvidena vrednost projekta prireditveni prostor: 1.500.000 EUR, sofi- nanciranje iz finan. mehanizma CTN v višini do največ 1.200.000 EUR Trajanje : 2018/2019 Ob Velenjskem jezeru bo nastal nov prireditveni prostor, ki bo predsta- vljal dodano vrednost na področju družbenega dogajanja. Predvidena vrednost projekta prireditveni oder: 3.550.000 EUR, sofinan- ciranje iz finančnega mehanizma CTN v višini do največ 2.800.000 EUR Trajanje : 2018/2019 Poleg ureditve prireditvenega prostora bo ob Velenjskem jezeru zgrajen atraktiven večnamenski prireditveni oder. Oder bo namenjen festivalske- mu dogajanju, izobraževalnim vsebinam ter športnim prireditvam. Mestno kolesarsko omrežje Vrednost projekta : 1.136.600 EUR, sofinanciranje iz finančnega mehanizma CTN v višini do največ 745.312 EUR Trajanje : 2018/2019 Predvidena je ureditev sklenjenega mestnega kolesarskega omrežja. V sklopu projekta bo zgrajenih 13 km novih kolesarskih povezav. Sredstva bodo na razpolago izključno za kolesarske povezave znotraj urbanega središča. Regionalne kolesarske povezave (Velenje–Mislinja, Velenje–Dobrna, Velenje–Zgornja Savinjska dolina) se bodo sofinancirale iz mehanizma regionalnih razvojnih programov. Regionalne kolesarske povezave bodo zgrajene predvidoma do leta 2022. Izgradnja nadomestne telovadnice pri OŠ Gustava Šiliha Vrednost projekta : 1,5 mio EUR / Trajanje : 2018/2020 Za izvedbo investicije je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po zagotovitvi finančnih sredstev se bo pristopilo h gradnji. Gradnja oskrbovanih stanovanj Vrednost projekta : 1.516.683 EUR / Trajanje : 2018/2019 V neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje je v teku gradnja 15-ih oskrbovanih neprofitnih stanovanj, ki bodo namenjena starejšim občanom. HICAPS – Zgodovinski grajski parki Vrednost projekta : 337.000 EUR / Trajanje : do 2020 Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov, v okviru katerega bo urejeno območje Velenjskega gradu. RUINS – Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v Srednji Evropi Vrednost projekta : 200.440 EUR / Trajanje : do 2020 V okviru projekta bo izdelan celovit načrt upravljanja in ponovne upora- be arheoloških ostankov na grajski ruševini na območju Šaleka. CHESTNUT – Razvoj strategij za trajnostni urbani promet Vrednost projekta : 226.661 EUR / Trajanje : do 2019 Mestna občina Velenje je vodilni partner v projektu CHESTNUT, v okviru katerega se bodo metode celostnega prometnega načrtovanja z mestne- ga nivoja širile na nivo SAŠA regije. V okviru projekta bodo v Velenju nadgrajen avtomatiziran sistem za brezplačno izposojo koles BICY ter zgrajene nove BICY postaje in kupljena nova električna kolesa. }

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=