Časopis InfoObčan 2019

www.sd-velenje.si info@sd-velenje.si 2 Svetniška skupina Socialnih demokratov v Svetu Mestne ob~ine Velenje ... v naslednjem letu bo skoraj 44 odstotkov proračuna namenjenega investicijam ... Leto se izteka. Kako ocenjujete opravljeno delo v zadnjem letu? Ob iztekajočem se letu lahko ocenimo, da smo sledili ciljem, ki smo si jih postavili pred začetkom leta. Ohranili in celo nadgrajevali smo različne programe. V Velenju smo se že pred leti odločili, da ne bomo izvajali samo tistih najnujnejših nalog, ki so predpisane z zakonom. Ampak da bomo našim občanom nudili nadstandard. Od tega ne odstopamo. Socialna košarica je takšen primer; finančni rezi in omejitev teh pro- gramov je zadnje, kar bi storili. Finančna bremena na področju pred- šolske vzgoje so sicer vedno večja, vendar nas to ne odvrača od želje, da vsakemu otroku tudi v prihodnje omogočimo vstop v vrtec. Tudi zaradi tega smo v letošnjem letu zgradili nov vrtec v Vinski Gori (vrtec Mlinček), kjer smo zagotovili dodatnih šest oddelkov oz. prostor za 114 otrok. Uspešno smo zaključili načrtovane obnove cest. Največji poseg je bil potreben na Goriški cesti, kjer smo poleg ceste obnovili vodovod, kana- lizacijo, toplovod, prehod za pešce in kolesarsko stezo s pločnikom. Nadaljevali smo z izgradnjo mestnega kolesarskega omrežja - vzhod, s ciljem nadgraditi kolesarske steze v skupni dolžini več kot deset kilometrov. O kolesarskih povezavah je bilo veliko napisanega. Ljudje bomo morali sprejeti, da se prometni režim in razmerja spreminjajo, da je danes v ospredju pešec, za njim kolesar, nato javna prevozna sred- stva in na koncu individualna osebna ter tovorna vozila. Če se bodo po zaključku projekta pokazale kakšne anomalije ali nelogičnosti, bomo te tudi odpravili. Preko javno-zasebnega par- tnerstva se je izvedla celovita energetska sanacija Bazena Velenje in podružnične osnovne šole v Plešivcu. Pomemben prispevek k zagotavljanju boljših pogojev za življenje starejših je izgradnja oskrbovanih stanovanj v neposre- dni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje. Skupaj s stanovanjskim skladom smo zgradili stolpič s pet- najstimi opremljenimi stanovanji, ki smo jih oddali starejšim osebam. Tistim, ki so se prijavili na razpis. Tudi sicer bo za starostnike v priho- dnje potrebno zagotoviti dodatne prostore, pri čemer upamo, da se bo pojavil zasebni partner, ki bo pripravljen investirati v takšen objekt. Tukaj so našteti zgolj večji pro- jekti. Med njimi je treba vsekakor omeniti tudi začetek gradnje prireditvenega odra in prostora ob Velenjskem jezeru. Začetek preno- ve starega mestnega središča pa smo prestavili v začetek prihodnjega leta. Tudi proračun za naslednje leto je izrazito investicijsko naravnan. Kakšni so cilji in prioritete za naslednje leto? Res je. V naslednjem letu bo skoraj 44 odstotkov proračuna name- njenega investicijam. V znesku to pomeni skoraj 25 milijonov evrov. Posebnost tega leta je, da imamo zagotovljenih skoraj 10 milijonov evrov iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Vendar moramo ob tem zagotoviti dobrih 5 milijonov evrov lastnih sredstev. Če k temu pri- štejemo še ostale mehkejše projekte, med katere sodijo tudi prenova okolice Velenjskega gradu, razširitev Poslovne cone Stara vas in vlaga- nja v vodikov transportni sistem, torej povsod, kjer imamo zagotovljena finančna sredstva, je dejstvo, da imajo ti projekti prednost. To je dokaz, da smo v preteklosti pripravili dobre projekte, s katerimi smo uspešno kandidirali za nepovratna sredstva. Vse to pa je tudi razlog, da bodo morale nekatere druge investicije po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih kakšno leto dni počakati. Kako potekajo aktivnosti v zvezi s kolesarsko povezavo s Koroško? To je državni projekt, ki dobro poteka. Pomagamo pri pridobivanju zemljišč in pripravi ustrezne projektne dokumentacije. Gre za kolesar- sko stezo, ki bo v Sloveniji najbolj atraktivna, obenem pa tudi finanč- no najbolj zajetna in gradbeno zahtevna. Prepričan sem, da se bo ta kolesarska povezava pričela graditi najkasneje v letu 2021. Takšna so zagotovila odgovornih na državni ravni. Veliko prahu se je dvignilo ob informaciji, da bo novi lastnik Gorenja upravljanje družbe preselil v Ljubljano. Poslali ste tudi protestno pismo predsedniku Vlade RS. Vsi smo bili negativno presenečeni. Ko je novi lastnik prevzel Gore- nje, so nam, skupaj s prejšnjim predsednikom uprave, obljubljali ohra- nitev delovnih mest, izgradnjo nove tovarne. Skratka, kako je to dobra rešitev za vse. Potem pa smo iz medijev izvedeli, da želi lastnik sedež in upravljanje družbe prestaviti v Ljubljano. Torej gre za to, da odloče- valcev ne bo več v Velenju. Hkrati izgubljamo bolje plačana delovna mesta, ohranjajo pa se delovna mesta z nižjimi plačami. Vprašajmo se, katero podjetje s sedežem v Ljubljani je družbeno odgovorno do Velenja. Ga ne poznam. Vse to so razlogi, da nasprotujemo še enemu primeru centralizacije. Res je, da ne mi ne država ne moremo posega- ti v odločitve lastnika. Vendar je ohranjanje delovnih mest in razvoj Gorenja tako v lokalnem kot tudi v državnem interesu. Ne strinjam se s ŽUPANOV POGLED na leto 2019 BOJAN KONTIČ Za ljudi , skupaj v koaliciji z občani!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=